Alkoholproblem är något som många gånger förknippas med utanförskap och socialt utslagna personer, men dessa utgör endast en mycket liten del. De flesta som har alkoholproblem är socialt etablerade personer med både familj och arbete. Många har ett krävande och ansvarsfullt arbete där alkohol kan ha blivit ett verktyg för att uppnå avslappning. Såväl bakomliggande orsak som grad av problematik är väldigt olika.

alkoholproblem behandling örebro

Alkoholproblem behandling i Örebro

Alkoholproblem behandling kan ske på flera olika sätt som mer eller mindre påverkar individen. Att behöva vistas på behandlingshem kan för många kännas som en allt för drastisk åtgärd vilket kan medföra att man avstår från hjälpen. Om problemen inte är så pass stora att behandlingshem är en nödvändighet kan vi erbjuda hjälp som inte inkräktar på livet i samma omfattning. Behandlingen sker i Örebro på ett sätt så man kan fortsätta arbeta och bo hemma. Det finns stora vinster i att kunna fortsätta arbeta, och därmed undvika de många frågor som annars kan följa efter cirka en månads frånvaro för vistelse på behandlingshem. En annan fördel är att eventuell familj inte påverkas. En familj har ofta påverkats negativt redan innan man beslutar sig för att söka hjälp för alkoholproblem.

Behandlingen utformas unikt utifrån din situation. Kontakta oss för ytterligare information.