Integritetspolicy

Integritetspolicy

Information enligt dataskyddsförordningen (2016/679/EG) (GDPR)

Terapikliniken Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. I denna integritetspolicy förklarar vi vilken typ av personuppgifter vi lagrar och hur vi behandlar dem. Denna integritetspolicy gäller för www.terapikliniken.se


1. Grund för behandling och personuppgiftsansvar
Denna integritetspolicy gäller vid behandling av personuppgifter hos Terapikliniken Sverige AB (i det följande förkortat "Kliniken"). Kliniken följer den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679/EG (Dataskyddsförordningen).

Kliniken behandlar i huvudsak personuppgifter med grund i avtal mellan den registrerade och Kliniken. Kliniken behandlar också personuppgifter för att följa rättsliga förpliktelser enligt lag och myndighetsbeslut för att utföra vårt uppdrag eller i enlighet med ditt samtycke.

  1. Ändamålen med behandlingen

Kliniken måste behandla personuppgifter för att kunna tillvarata dina intressen. Du kan därför inte vara klient hos oss utan att vi behandlar dina personuppgifter.

Dina personuppgifter används för att vi ska kunna hantera ditt ärende hos oss. Personuppgifterna används även för administration av uppdraget, fakturering, information, utförande av tjänster och för kontakt med dig.

Kliniken behandlar dina personuppgifter på de sätt som krävs för att följa förpliktelser som åligger oss enligt lag.

  1. Personuppgifter

En personuppgift är all information som kan knytas till en person. Kliniken måste behandla olika typer av personuppgifter inom ramen för sin verksamhet, beroende på varför du är klient hos oss och vad ditt ärende påkallar.

Kliniken samlar in följande personuppgifter från dig; 1) Uppgifter om förnamn, efternamn och personnummer. 2) Kontaktuppgifter som adress, mailadress och telefonnummer. 3) Betalningsinformation och information för att utställa faktura. 4) Uppgifter om ärendet, eller uppdraget, som avser dig.

  1. Bevarande av personuppgifter

Personuppgifter bevaras så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs ovan. Kliniken är skyldig enligt lagkrav att bevara vissa personuppgifter upp till i sju år. Personuppgifter som inte har samlats in under utförande av ett uppdrag utan samlats in för marknadsföring eller liknande kontakt sparas i som mest sex månader från det att kontakten avslutats.

  1. Gallring av personuppgifter

Personuppgifter gallras eller avpersonifieras när de inte längre behöver bevaras. Med avpersonifiering menas att uppgifterna inte längre kan identifieras till en specifik person.

  1. Informationssäkerhet

Kliniken vidtar som personuppgiftsansvarig lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med avsnitt 2 av Dataskyddsförordningen. Kliniken har särskilda interna riktlinjer och processer för att hantera frågor om informationssäkerhet och för att förhindra och upptäcka läckor.

Om dina personuppgifter omfattas av en inträffad personuppgiftsincident kommer Kliniken kontakta dig i enlighet med Dataskyddsförordningen.

  1. Dina rättigheter

Du har rätt att utan kostnad återkalla ditt samtycke till viss behandling utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen innan återkallandet. Du har även rätt att begära att behandlingen begränsas till lagring och att invända mot behandlingen eller att begära att dina personuppgifter raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Kliniken om användningen av de personuppgifter som rör dig.

Du har rätt att begära att Kliniken rättar personuppgifter du anser är felaktiga och att komma in med kompletterande personuppgifter om du anser att de personuppgifter Kliniken behandlat har gett en felaktig bild av dig.

Du har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Om du vill begära registerutdrag, återkalla ett samtycke, rätta eller radera en uppgift ber vi dig att vända dig till den som hanterar ditt ärende eller kontakta oss på info@terapikliniken.se.

Har du frågor i övrigt om personuppgiftshanteringen kontaktar du oss via info@terapikliniken.se så hjälper vi dig.