Parterapi Örebro

Vi erbjuder en handlingskraftig parterapi i Örebro som ser framåt. Parterapi kan användas som en kraftfull resurs när man av någon anledning har problem i förhållandet. Det kan vara en god idé att gå i parterapi redan i ett tidigt skede om man känner att man börjar få svårt att kommunicera. Vid en akut kris, exempelvis efter en otrohet, uppstår en plötslig situation som blir mycket svår att hantera på egen hand. Med parterapi får ni hjälp att föra konstruktiva samtal och verktygen som behövs för att komma vidare. Parterapi kan även användas i syfte att utveckla relationen. Hos oss får ni en rak och handlingskraftig parterapi. Välkommen till en handlingskraftig parterapi i Örebro!

Parterapi med KBT

Vi erbjuder en modern och lösningsfokuserad parterapi i Örebro som grundar sig på KBT. Terapin är integrativ vilket innebär att vi lånar in delar även från andra terapiformer när det bedöms kunna göra parterapin än mer framgångsrik utifrån era förutsättningar och målbild. KBT är förkortningen för kognitiv beteendeterapi och är i sig en metod som snabbt sätter fokus på det som hänt eller inte fungerar som man vill, och hjälper till att ersätta med ett mer funktionellt mönster eller beteende. För att motverka att man med tiden går tillbaka till gamla beteenden söker man också efter incitament till att vidmakthålla förändringen. Inom parterapi finns ett flertal effektiva KBT-verktyg som kan användas. Dessa anpassas till er och de förutsättningar som råder och används ofta i hemuppgifter ni kan få med er att göra mellan terapisessionerna. Välkommen till en modern och aktiv parterapi i Örebro!

Parterapin leds med stor erfarenhet

Vi håller oss opartiska för att båda ska få utrymme i samtalen. Vår uppgift är inte att skuldbelägga eller förringa någon eller något oavsett vad som ligger till grund för problemen. Vårt uppdrag inom parterapin är att vara en aktiv samtalspartner som bidrar med adekvat kunskap och erfarenhet. Den personal ni träffar hos oss har minst 8 års klinisk erfarenhet av att leda parterapier.

Vi börjar med lite bakgrund om vilka ni är och vad ni anser har skapat eller medverkat till rådande situation. Utifrån bakgrunden går vi vidare för att se om det finns ytterligare omständigheter som ni själva kanske inte tänkt på, eller som någon av er hittills inte berättat för den andra. Det kan vara av ren omtanke man behåller vissa tankar för sig själv, men som skapar oro hos den andra. Samtidigt kan det skapa låsningar om man känner sig begränsad i förhållandet.

Vi för samtalet konstruktivt framåt i syfte att skapa en hållbar framtid genom acceptans och insikt. Med acceptans avses inte att vi vill förmå er att acceptera och leva vidare med eventuella dåliga beteenden eller andra negativa omständigheter. Det handlar istället om att det som varit har varit, nu använder vi det som plattform för att komma vidare. Som opartisk och extern samtalspartner kan vi få er att se saker från andra perspektiv.

Handlingskraftig parterapi

Hos oss får ni en handlingskraftig parterapi då vi erfarenhetsmässigt ser det som mest framgångsrikt. Vi anpassar självklart terapin efter situationen men är ganska aktiva och raka i samtalen. Par som kommer till oss har i de flesta fall redan en del påfrestningar som man försökt att lösa på egen hand utan framgång. Det kan även vara en plötslig händelse som exempelvis en uppdagad otrohet som skapat en akut kris i förhållandet. Därför vill vi få till snabba insatser för att sedan plana ut och gå in i en lugnare fas. Dels får ni ett belägg för att parterapi är en bra metod för er, men framför allt för att ni ska känna att något plötsligt händer som går åt rätt håll.

Även enskilda samtal

Parsamtal kombineras ofta även med enskilda samtal. Det kan exempelvis bero på att man har svårt att prata om vissa saker inför den andra. Samtalen kan också vara så konfliktfyllda till en början att var och en behöver ges extra utrymme för att samtalen ska bli konstruktiva. Enskilda samtal är också till för att få en ökad individuell personkännedom om bakgrund etc.

Vanliga relationsproblem

Vardagssysslor, kommunikation och sexliv är tre områden som är vanligt förekommande. Vi tycker det är viktigt att tala om eftersom en del kanske drar sig för att söka hjälp då man vill slippa prata om det. Det här är områden där man kan känna sig utlämnad och sårbar. De här frågorna är vardag för oss och våra samtal sker på ett avslappnat och naturligt sätt. Dessutom har vi strikt tystnadsplikt.

När den ena tycker den andra tar för lite ansvar i vardagssysslor kan det med tiden hamna i såväl verbala som tysta konflikter. Ofta handlar det om flera småsaker som med tiden eskalerar och kan resultera i svårlösta låsningar som ofta är relaterade till besvikelse och frustration. När det gäller kommunikation upplever man ofta att man börjat tappa bort kontakten till sin partner, men har fått allt svårare att förstå sig på den andra. Hur problematiken yttrar sig är högst individuellt. Svårt att hitta vardagliga samtal, hårt språkbruk eller att man upplever sin partner som kommunikativt tillbakadragen (introvert) är bara några exempel.

Bekräftelse och sexliv

Bekräftelse i form av närhet och sexliv spelar en central roll i de flesta förhållanden. För att det ska fungera krävs att båda känner sig nöjda med det vilket gör att många saker kan påverka. Å ena sidan kan ett icke fullt fungerande sexliv skapa flera andra problem i förhållandet, och å andra sidan kan helt andra faktorer och problem påverka sexlivet negativt. Sexlust är en komplex faktor som naturligtvis påverkar i stor utsträckning om den skiljer sig mycket mellan personerna. Här behöver man ha ett bredare perspektiv och många gånger kan upplevda problem vara kopplade till känslor av otillräcklighet, krav och ensamhet i relationen beroende på vems perspektiv man utgår från. Oavsett vad ni har för tankar, funderingar eller problem så hjälper vi till att reda ut dem för att komma framåt och stärka er.

Modern och lösningsfokuserad parterapi

Parterapi har med tiden utvecklats från att bara vara en resurs när relationen är nära att upphöra till att allt mer även användas för att behålla och utveckla en välfungerande relation. En modern parterapi ska idag ha möjlighet att hjälpa till med alla tänkbara önskemål och händelser. Kommunikationsproblem är en av de vanligaste anledningarna där man tidigare tittade mer på ordval i uppkommen situation. Idag är man inte lika intresserad av att isolerat titta på situation för situation, utan tittar mer på bakomliggande orsaker i ett bredare perspektiv. När kommunikationen inte fungerar beror det allt som oftast på andra orsaker som skapar känslor vilka yttrar sig i kommunikationen.

Metoderna att hantera kriser, som exempelvis vid en avslöjad otrohet, har också blivit kraftfullare vilket medfört att terapin kan reda ut och rädda väsentligt fler par från att gå skilda vägar. När en kärleksrelation hamnat i en stor kris kan ofta den ena initialt ha låga förhoppningar om en gemensam framtid. Parterapin kan inledningsvis även innehålla hjälp för att hantera ångest över vad som hänt och framtiden. En insats som främst är till för att lugna uppkommen situation och hamna i ett läge där man kan börja föra konstruktiva samtal.

Vi levererar ett bättre förhållande

Även om metoderna inom parterapi moderniserats och blivit kraftfullare behöver de kunna förmedlas till mottagarna, närmare bestämt de som ingår i parterapin. De teoretiska metoderna måste även kunna praktiseras inom relationen vilket ställer krav på förmedlaren. Vi lägger därför stor vikt vid att möta er där ni befinner er i processen så vi inte upplevs varken för passiva och avvaktande eller för forcerande. Vi undviker ett högtravande språkbruk för att skapa så avslappnade och lediga samtal som möjligt. Vårt sätt att anpassa samtalsteknik och förhålla oss neutrala men ibland ändå utmanande blir en stor tillgång för en framgångsrik parterapi.

Genom åren har hundratals parterapier med skiftande behov hanterats på kliniken vilket ger en hög garant för att vi har den erfarenhet som krävs för att nå framgång i praktiken. Vi levererar ett bättre förhållande!

Läs mer...

Låt inte tiden gå - kontakta oss idag!

Låt inte tiden gå om relationen inte är bra eller om den försämras. Om ni funderat på parterapi finns troligen behovet. Kontakta oss gärna så snart som möjligt för att boka in ett första möte. Om relationen hamnat i en plötslig kris har vi möjlighet att ordna med akuttid.